Uitnodiging algemene ledenvergadering KBO afdeling De Zilk

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de KBO afdeling De Zilk

 

Deze zal gehouden worden op 22 mei 2019 in De Duinpan te De Zilk

 

Aanvang: 14.30 uur

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering 2018
 4. Jaarverslag 2018/2019
 5. Financieel jaarverslag
  1. Verslag kascontrole commissie
  2. Aftreden Wim Duivenvoorde en benoeming nieuw lid kascommissie
 6. Vaststelling contributie
 7. 50 Jarig jubileum 2019
 8. Samenwerking met ouderbonden Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
 9. Nieuwe activiteiten.
 10. Rondvraag

Na afloop houden wij een loterij waar planten te winnen zijn.

 

De stukken van agendapunt 3, 4, 5 liggen ter inzage op diverse tafels.

 

Bestuur KBO De Zilk