Nieuwsbrief juli/augustus 2023

Terugblik op de Jaarvergadering.

 

Op 21 juni, het begin van de zomer, waren maar liefst 62 leden in De Duinpan bijeen gekomen om de Algemene Ledenraad bij te wonen. Het werd een hele belangrijke en nuttige vergadering. In deze Nieuwsbrief willen wij verslag doen van deze bijeenkomst en U informeren over de besluiten die zijn genomen.

 

Nadat de vergadering was geopend werd een minuut stilte gehouden voor de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Altijd weer een indrukwekkend geheel.

Nadat de notulen van de Algemene Ledenraad van 26 oktober 2022 ongewijzigd waren vastgesteld las Ans Borst het jaarverslag. Met een applaus kon worden vastgesteld dat wij een succesvol seizoen achter de rug hebben.

Het Financieel Jaarverslag gaf wel reden om nog eens goed naar de cijfers te kijken. In 2022 is immers opnieuw een fors verlies geleden. Gerard Alders gaf, namens de penningmeester Peter Heemskerk, die van een zonnige vakantie in Frankrijk geniet, toelichting op enkele opvallende posten:

 • Er was geen subsidie bij de gemeente aangevraagd. Dat had geen zin, omdat het gemeentelijk beleid voor ons een maximale reserve op de bank toestaat van zo’n € 2.500. Omdat we daarboven zaten, moeten we eerst die reserve maar ‘opmaken’ voordat we subsidie kunnen aanvragen;
 • De afdracht aan de Provinciale en Landelijke KOBO is fors verhoogd;
 • De kosten van de Duinpan zijn fors toegenomen, zoals alle prijzen in Nederland uit de pan rijzen in de huidige tijd;

Ondanks een verhoging van de contributie was er dus een flink tekort. Nadat bij monde van Roel van der Valk de kascommissie had verklaard dat de controle op de boeken geen enkele aanleiding gaf om de cijfers ter discussie te stellen, kon de vergadering akkoord gaan met de gepresenteerde jaarrekening. Met dankzegging aan de kascommissie en benoeming van Jeanne Ruigrok als nieuw lid voor deze commissie in het aankomend jaar werd het eerste deel van de vergadering afgerond.

 

Roy van Schie, sociaal makelaar van de Stichting Welzijn Noordwijk, kreeg het woord. Hij meldde dat hij vanaf september wekelijks spreekuur gaat houden in De Duinpan. Op dit moment zit hij elke woensdagmiddag bij dokter Dusseldorp. Maar bij de gehouden enquête in het najaar bleek dat dat niet erg bekend was/is in het dorp. In een volgende Nieuwsbrief zal hij nog nader vertellen waar hij U bij van dienst kan zijn.

 

Nadat deze nieuwe ontwikkeling was vermeld sloot Gerard aan met een aantal andere nieuwe ontwikkelingen. De twee belangrijkste deze middag waren de aansluiting bij de provinciale cq landelijke KBO en de financiële zorgen.

Mbt de aansluiting bij de landelijke KBO kon worden vastgesteld dat er allerlei ontwikkelingen zijn. Afgewacht moet worden of het zinvol is de aansluiting te behouden of juist niet. Om de handen vrij te houden ging de vergadering akkoord met het voorstel om pro forma het lidmaatschap bij de KBO Zuid-Holland per 1 jan 2024 op te zeggen. Mochten er positieve ontwikkelingen zijn dan kan alsnog worden besloten deze opzegging terug te draaien. Maar in het geval dat wij denken dat die samenwerking niet nuttig is, zullen we het opzeggen definitief kunnen maken. In dat geval zullen we een ingelaste Ledenraad in het najaar houden, om dit met U te bespreken.

De financiële zorgen bracht het bestuur ertoe om enkele maatregelen voor te leggen:

 • Verhogen van de contributie naar € 30,- (dat was € 28,50);
 • Het invoeren van een bijdrage van € 3,50 per deelnemer wanneer wordt meegedaan aan een activiteit waar de KBO extra kosten voor maakt: Bewegen op Muziek (is nu € 2,50), Bridgen ( in verband met de kosten van het gebruik van materiaal van de Zilkerbridge) en Museumbezoek ( als bijdrage in de kosten van een gids)
 • Het schrappen van de activiteit Biljarten. Deze activiteit brengt erg veel kosten met zich mee, terwijl het aantal deelnemers beperkt is;
 • Het is te overwegen om het fraaie Activiteiten boekje een jaar over te slaan en in augustus ons te beperken tot een uitgebreid overzicht dat we dan in de Nieuwsbrief bekendmaken.

De vergadering kon begrip opbrengen voor deze voorstellen en ging daar dan ook mee akkoord.

 

 1. De kosten die de KBO maakte tbv het koor de Oldtimers en de band De Melody Makers waren aanleiding om met de besturen van deze muzikanten tot nieuwe afspraken te komen. Dat heeft ertoe geleid dat het koor De Oldtimers als een zelfstandige eenheid blijven voortbestaan en niet meer onder de paraplu van de KBO. De Melody Makers blijven wel onder die paraplu, maar gaan een belangrijke bijdrage betalen aan de huurkosten van de Duinpan.

Tot slot meldde Gerard nog een paar korte zaken:

 • Waar we twijfelen of de landelijke/provinciale KBO ons van nut is, willen we juist in de regio meer gaan samenwerken;
 • We blijven kritisch kijken naar ons aanbod. We proberen nog steeds ‘voor elk wat wils’ te bieden. Het zou mooi zijn wanneer we de ‘jongere senior’ enthousiast zouden kunnen maken. Suggesties zijn welkom!;
 • We willen, naast ons wekelijkse aanbod ook extra aandacht voor de belangenbehartiging. Denk bijv. aan de ontwikkeling van de Ouderenadviseur (zie verderop in deze Nieuwsbrief)
 • Ons seizoen begint in september en eindigt in juni. Dus de contributie was dan ook een seizoenscontributie. Maar de gemeente ‘denkt’ niet in seizoenen, maar in kalenderjaren. Dat verschil is voor onze penningmeester lastig. We hebben daarom besloten om ook voor ons in kalenderjaren te gaan ‘denken’. Dat betekent oa. dat we de contributie per kalenderjaar gaan innen. En de Algemene Ledenraad naar februari/maart verschuiven. Ter afronding van het afgelopen jaar en ter vaststelling van de plannen, inclusief de contributie, voor het komende jaar.

 

Nadat ook de Rondvraag de aandacht had gekregen, was het tijd voor de loterij, de spelletjes, een lekker drankje en vooral gezellige gesprekjes. De middag eindigde voor maar liefst 75 deelnemers met een heerlijke maaltijd, verzorgd door Kees.

 

 

Ouderenadviseur.

 

In deze Nieuwsbrief heb ik al eerder iets geschreven over de ‘Ouderenadviseur’. We hebben iemand in De Zilk bereid gevonden die taak op zich te nemen. Maar de opleiding daarvoor is al een paar keer niet doorgegaan. We zijn nu aan het onderzoeken of een dergelijke cursus ook binnen de Bollenstreek kan worden opgezet. Maar wat is ook alweer een Ouderenadviseur? In een document van de KBO lees ik:

 

“Een Ouderenadviseur is een oudere, die is opgeleid om andere ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie over het eigen leven te behouden. Dit betekent dat de Ouderenadviseur problemen, die samenhangen met het ouder worden, samen met de oudere bespreekt en helpt zoeken naar mogelijkheden om op zo’n prettig mogelijke manier verder te leven. Problemen kunnen lastig zijn en uitgroeien tot ernstige verstoringen van het leven. De Ouderenadviseur kan daarbij behulpzaam zijn. Maar belangrijk is dat niet te lang gewacht moet worden  met het inschakelen van een Ouderenadviseur.  De problemen kunnen dan boven het hoofd gegroeid zijn.

 

 

Waarmee kan een ouderenadviseur U nu eigenlijk helpen? Eigenlijk met van alles. De volgende aandachtsgebieden komen vaak aan bod:

 • Lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten;
 • Materiële, financiële en huisvestingsproblemen;
 • Contacten en eenzaamheid;
 • Bezigheden;
 •  

 

Kortom: De Ouderenadviseur is Uw gesprekspartner bij alle mogelijke zaken waar U tegenaan loopt en/of die U moet regelen. Maar hij/zij is niet de regelaar. Dat bent en blijft U zelf.  De Ouderenadviseur zal altijd met U meedenken, dingen met U op een rijtje zette. Maar laat U daarna vrij om te beslissen of U  de stappen al of niet wilt uit voeren.

 

 

Wij denken dat wij, als KBO, met deze Ouderenadviseur een nuttige  bijdrage kunnen leveren aan een gezond leefklimaat voor de ouder wordende Zilker. Er is, zoals gezegd één persoon die de opleiding wil gaan doen. Maar het zou heel mooi zijn, wanneer er twee Zilkers die rol op zich willen nemen. Geïnteresseerd? Ik hoor het graag!

 

 

 Het programma in de zomermaanden.

 

 • Wo 19 juli: Inloopochtend en aansluitend lunch voor de liefhebber
 • Wo 16 aug: Inloopochtend en aansluitend lunch voor de liefhebber  
 • Wo 22 aug: Verschijning eerste Nieuwsbrief nieuwe seizoen en KBO/PCOB blad
 • Ma 4 sept: Start Nieuwe seizoen
 • Za 30 sept: Viering Nationale Ouderendag in De Duinpan.

 

 

Voor update informatie:

 

www.kbodezilk.nl