Uitnodiging voor de Algemene Ledenraad van de KBO De Zilk

Deze zal gehouden worden op 21 juni  2023 in De Duinpan

Aanvang: 14.00 uur

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2022
  4. Jaarverslag 2022
  5. Financieel jaarverslag
  6. Kascontrole commissie ( benoeming nieuwe kas commissie).
  7. Ontwikkelingen – Begroting – Contributie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

En dan????

Is er koffie.

Na de koffie gaan we als vanouds  weer heerlijk spelletjes doen. Of gewoon gezellig bijkletsen.

Bij binnenkomst in De Duinpan kunt u een lootje kopen voor € 2,00. Na de vergadering en tussen de spelletjes door trekken wij dan een lot en wint u misschien nog wel een prijsje.

Wij sluiten af met een diner  voor hen die zich daarvoor hebben aangemeld.

De stukken van agendapunt 3, 4 en 5 liggen ter inzage op diverse tafels.

Bestuur KBO De Zilk