Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de KBO De Zilk

Deze zal gehouden worden op 26 oktober in De Duinpan

Aanvang: 14.00 uur

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 2021
  4. Jaarverslag 2021/2022
  5. Financieel jaarverslag
  6. Kascontrole commissie
  7. Rondvraag

En Dan???? Is er koffie.

 

Na de pauze presentatie van het video project dat in het voorjaar heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding  hiervan willen wij een enquête gaan houden onder de 55 plussers in De Zilk.

 

Wij sluiten af met een glaasje.

 

De stukken van agendapunt 3, 4 en 5 liggen ter inzage op diverse tafels.

 

Bestuur KBO De Zilk